Utvärderingar


Från Norge "Det er mitt valg".

I Norge, har programmet Lions Quest utvärderats av en expertgrupp under ledning av Thomas Nordahl från NOVA på uppdrag av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet och Barne- og familiedepartementet (2000).

Här är en kort sammanfattning av resultatet:

”Den ferske evalueringen av undervisningsopplegget "Det er mitt valg" fra Lions Quest viser at 70 % av elevene på forsøksskolene (7 klassetrinn) sier de aldri har prøvd å drikke alkohol uten at det var voksne tilstede, mens tilsvarende tall for kontrollskolene er 40 %.
Videre sier 56% av elevene på forsøksskolene at de aldri er blitt mobbet, sammenliknet med 28% på kontrollskolene.

Evalueringen viser at nesten ni av ti lærere har vært meget godt fornøyd med skoleringen, noe lærerne også synes har vært nødvendig for å kunne gjennomføre undervisningen i egen klasse. Mer enn 18.000 lærere har gjennomgått skoleringen siden opplegget startet i 1990.

Reduserer mobbing

Forskning viser at dersom ungdoms alkoholdebut utsettes, betyr dette mindre eksperimentering med rusmidler senere i ungdomstiden.
Dessuten viser et systematisk arbeid med "Det er mitt valg", som legger spesiell vekt på klassemiljø og sosiale ferdigheter, at også mobbing kan reduseres", sier Gunnar Malmin, høgskolelektor og ansvarlig for evalueringen i en pressemelding.

For å få tilgang til materiellet i "Det er mitt valg" krever Lions at lærerne gjennomfører en skolering med profesjonelle instruktører. Lions har også gjennomført opplegget ved en rekke lærerhøyskoler i landet, og reaksjonene fra studentene har vært at de kunne ønsket seg at undervisningsopplegget gikk inn som en del av høyskoleutdanningen.

- Skolverket

På tal om mobbning – och vad görs?
Denna kunskapsöversikt (2009) beskriver hur mobbning kan förstås ur olika perspektiv och hur synen på mobbning förändrats historiskt. Läs mer >>


- BRÅ

Förebygg mobbning. Anti-mobbningsprogram är effektiva instrument för att minska mobbning. Läs mer >>

- Casel Institute, USA

har 2007 utsett Lions Quest till s.k. ”Select Program” – ett av 22 bästa värdegrundsprogram som man granskat. Läs mer >>

- Folkhälsomyndigheten

Skolan kan förebygga. Hur skolan kan arbeta i frågor kring droger, mobbning etc. >>